EUROGUM POLSKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r zwanego RODO, regulującego przetwarzanie Państwa danych osobowych, Eurogum Polska Sp. z o.o.. w trosce o prywatność i ochronę danych, przedstawia poniżej informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.
Zgodnie z art.13 RODO, informujemy że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurogum Polska Sp. z o.o.,
    02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2 lok 9, REGON 015368754, KRS NIP 5213230620. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym , tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach) a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.
  • Eurogum Polska Sp. z o.o będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy/ współpracy handlowej a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające ( działające na nasze zlecenie) , takie jak firmy kurierskie, firmy świadczące usługi magazynowe i firmy transportowe.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić możliwie najskuteczniejszą ochronę przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą.